Kinneth Padrones - PABEGSA Paubaya Cuyonon Version

Song Rating: 9.62/10

Song lyrics:

Adin ag impisa ag saylo ang tanan?
Kano kabay nga akong beken den y takes?
Ayamo ang premiro ara kang lagi ikun?
Ako mong kaministiran piro beken ing mamal.


Adin ag kurang ang akeng guegma?
Tanan den ingtaw mapangirit lamang
Ayamo, ara ko nged akita nga indi ka ren?
Ako imong kaiban, piro sagyap mo tana

Piro kung maambeng ka ren kanana
Indi ako ron agreges pa
Akeng ing papangabay lamang kanana
di na cao patangisen ig ambligan da

Adin ag tadeng ang kamatudan
Sa kada oras na ingkukon mong maal mo ako
Yamu indi kagamin nga midian deng iba?


Ako mong ingkekepkepan, piro isip mo tana


Piro kung maambeng ka ren kanana
Indi ako ron agsarig pa
Akeng ing papangabay lamang kanana
di na cao patangisen ig ambligan da


Ayamo ara ko naisip nga mi tetegkan?
Ako ron ang akauna piro tana sa kaurian

Akikita ko ra sa imong mga mata kung ayamo ing pili mo tana

Makuri i batukan ang sa isara mi isara

Ing papabegsa
ing papabegsa
ing papabegsa ta ka ren kanana.

Date of text publication: 16.01.2021 at 09:59