Capercaillie - Tobermory

Song Rating: 8.18/10

Song lyrics:

Bheir mi sgriob do Thobar Mhoire
Far a bheil mo ghaol an comann
E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri sna bho hu o
E o hi urabho o hi you

Far a bheil mo ghaol an comann
Luchd nan leadan s nan cul donna
Luchd nan leadan s nan cul donna
Dholadh am fion dearg na thonnan
E o hi urabho o hi you, etc
Bheir mi sgriob dhan Lochaidh luachrach
Far a bheil mo ghaol an t-uasal
E o hi urabho o hi you, etc

Far a bheil mo ghaol an t-uasal
Gheibhinn cadal leat gun chluasag
E o hi urabho o hi you, etc
Gheibhinn cadal leat gun chluasag
s cul mo chinn am bac do ghuala

E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri sna bho hu o
E o hi urabho o hi you

TobermoryIll journey to Tobermory
Where my love dwells
E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri sna bho hu o
E o hi urabho o hi you

Where my love dwells midst
Men with pretty locks of brown hair
Men with pretty locks of brown hair
Who would drink the red wine in waves
E o hi urabho o hi you, etc

I will journey to Lochy of the rushes
Where my love the noble one is
E o hi urabho o hi you, etc

Where my love the noble one is
I would sleep with you without benefit of pillow
I would sleep with you without benefit of pillow
With the back of my head cradled in the
Hollow of your shoulder

E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri ri
E o hi urabho o hi you

Date of text publication: 16.01.2021 at 04:35